Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Албум „Аспекти на креативните индустрии в България“

Албумът „Аспекти на креативните индустрии в България“ (2023 г.) съдържа разнообразна информация относно отделните сектори на креативните индустрии в Европейския съюз и в България, както и очертава законодателството и политиките в тяхна подкрепа в нашата страна. Изданието съдържа подробна информация относно 35 сектора на креативните индустрии в България с данни за броя на предприятията, заетите в тях лица, приходите им от продажби, добавената им стойност по факторни разходи и размера на износа. Също така, представя данни за географското разпределение по области на предприятията от този отрасъл.

Съдържанието на албума включва:

  • Креативните индустрии в Европейския съюз – критерии, културни области и функции, както и представяне на аудио-визуалния и музикалния сектор, книги и книгоиздаване, архитектура и сценични изкуства
  • Креативните индустрии в България – нормативна рамка (хоризонтални и секторни закони) и политики в тяхна подкрепа
  • Данни за културата в България през 2022 г. – културни институции (музеи, сценични изкуства, библиотеки), аудио-визуална дейност (филмово производство, кина, радиопрограмна дейност, телевизионна програмна дейност) и читалищна дейност
  • Обхват на креативните индустрии в България по сектори
  • Изводи за развитието на сектора на креативните индустрии в България

 =================================================================

Албумът е издаден по проект №BG05SFOP001-2.025-0091 „Повишаване на гражданското участие за развитието на законодателството и за реализацията на активни политики в сектора на креативните индустрии”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.