Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА НОВИ МЕХАНИЗМИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАГРАДНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

От тук можете да изтеглите анализ на тема "Разработване на предложения и препоръки за нови механизми и инструментариум за развитие на наградната система на България". Той е разработен от Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства „Радар”, бенефициент по проект № BG05SFOP001-2.009-0117 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на националната памет”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Документът разглежда в детайли правната рамка и механизмите за връчване на ордени и медали в Република България:
•    Кой може да връчва ордени и медали
•    Кой може да предлага лица за награждаване
•    Колко са връчените ордени и медали от средата на 2004 г. до края на 2019 г.
•    Кои са категориите лица, на които може да се връчват ордени и медали
•    Какви са причините за връчването на ордени и медали

На базата на извършен анализ, в документа се съдържат конкретни предложения за промени в Закона за ордените и медалите на Република България, за приемането на Правилник за прилагане на закона, както и за мерки, свързани с националната политика за награждаване с държавни награди – ордени и медали.


 

 


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика