Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Проучване „Развитие на наградната система в Европейския съюз, почетни знаци на звания, ордени и метали“

(новината е актуализирана към 25 септември 2019 г.)
 
В рамките на изпълнението на проект №BG05SFOP001-2.009-0117 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на националната памет”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, тук можете да се запознаете с извършено през 2019 г. от Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства Радар проучване на тема „Развитие на наградната система в Европейския съюз, почетни знаци на звания, ордени и метали“.
 
В него се разглеждат наградните системи и политики на Великобритания, Франция, Германия, Гърция, Румъния и България. Правят се конкретни предложения за подобряване на политиките, свързани с връчването на ордени и медали в България.

 


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика