Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ №3

Обявена е публична покана за избор на изпълнител с предмет „Създаване на онлайн базиран Център на знанието в областта на околната среда и въвеждане на е-Система за управление на околната среда в малки и средни предприятия” по проект №B2.6d.11/1.07.2019 „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави.

Дата на валидност: 15.06.2021 г. - 17:30 ч.
 
Документацията за участие може да бъде изтеглена от тук: https://www.eufunds.bg/bg/node/7656