Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Европейско финансиране

Предлагаме следния набор от услуги в областта на европейското финансиране:

•    Идентифициране на подходящи процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съобразно конкретните нужди на клиента
•    Идентифициране на потенциални партньори
•    Разработване на проектни предложения
•    Предоставяне на съдействие за окомплектоването и подаването на проектни предложения
•    Управление на спечелени проекти – съдействие за техническата и финансовата им отчетност в съответствие с конкретните изисквания на грантовата схема

Национални оперативни програми, по които работим в периода 2014-2020 г.:

•    Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
•    Оперативна програма “Добро управление”
•    Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност”
•    Оперативна програма “Региони в растеж”
•    Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

За информация относно отворените национални процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в момента, моля, посетете ИСУН 2020.

Транснационални и трансрегионални програми, по които работим в периода 2014-2020 г.:
•    Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”
•    програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Румъния-България 2014-2020”
•    Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020
•    Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
•    Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020
•    Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020
•    Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

За контакти: harsed2020@gmail.com


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика