Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

За бизнес клиенти

Услугите, които предлагаме на бизнес клиенти включват следното:


1. Извършване на предпроектни проучвания:

•    Събиране на първична информация
•    Обработка на вторична информация
•    Оценка на информацията и разработване на секторни изследвания и маркетингови анализи

2. Организационно развитие:

•    Извършване на анализ и оптимизация на работни процеси
•    Разработване на стратегически документи, вкл. бизнес планове и маркетингови стратегии
•    Провеждане на обучения – таматични и функционални

3. Реализация на корпоративни социални инициативи:

•    Корпоративна социална отговорност
•    Корпоративни социални иновации
•    Импакт инвестиции

4. Трансфер на знания и технологии:

•    Извършване на технологичен одит
•    Идентифициране на иновативни идеи, които може да бъдат внедрени на пазара
•    Съдействие за осъществянане на контакти с научно-изследователски организации за съвместно разработване на иновации

5. Подготовка и управление на проекти с донорско финансиране:

•    По националните оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони
•    По грантови схеми с финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове на европейско ниво
•    По грантови схеми с финансиране от трети страни извън Европейския съюз

Допълнителни услуги, които предлагаме на бизнес клиенти в сътрудничестно с външни партньори, с които работим:

•    Одит на собствеността и оптимизация на управлението на недвижимите имоти
•    Управление на разработката и внедряването на ИТ системи
•    Реинженеринг и оптимизация на бизнес процеси
•    Инвестиционно управление (корпоративни финанси, стратегическо бизнес консултиране, сливания и придобивания)
•    Обучения на персонала, средните и висшите мениджъри на предприятия и институции
•    Управление на риска и предотвратяване на корпоративни измами
•    Намиране на нестандартни решения на бизнес проблеми

За контакти: harsed2020@gmail.com


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика