Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Социална политика

Социалната политика включва комплекс от мерки, които насърчават и правят възможно социалното включване и личната реализация на хората. Тя следва да гарантира т.нар. „приобщаващ растеж“ с високо равнище на заетост и намаляване на броя на хората, живеещи при условия на бедност или риск от социално изключване.

Основните цели на социалната политика включват:
•    Насърчаване на заетостта
•    Подобряване на условията на живот и труд
•    Предоставяне на подходяща социална закрила
•    Постигане на равнопоставен социален диалог
•    Развитие на човешките ресурси с оглед високо и устойчиво равнище на заетост
•    Борба с изключването от социалния живот


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика