Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Нашият Екип

Екипът на Сдружение за регионално социално и икономическо развитие се състои от експерти с над 30 години опит в следните сфери:
•    Стратегическо планиране
•    Управление на проекти с частно и донорско финансиране
•    Преки чуждестранни инвестиции
•    Регионално развитие
•    Малки и средни предприятия
•    Насърчаване на предприемачеството
•    Разработване на обучителни програми и провеждане на обучения
•    Технологичен трансфер и внедряване на иновации

Секторна експертиза:
•    Публично и бизнес управление
•    Управление на неправителствени организации
•    Здравеопазване
•    Химическа промишленост
•    Комунални услуги
•    Потребителски стоки
•    Туризъм
•    Финанси
•    Научно-изследователска и развойна дейност

В допълнение към основния си екип от експерти, Сдружението работи с широк набор от външни консултанти, които покриват следните сфери на дейност:
•    Одит на собствеността и оптимизация на управлението на недвижимите имоти
•    Управление на разработката и внедряването на ИТ системи
•    Реинженеринг и оптимизация на бизнес процеси
•    Инвестиционно управление (корпоративни финанси, стратегическо бизнес консултиране, сливания и придобивания)
•    Обучения на персонала, средните и висшите мениджъри на предприятия и институции
•    Управление на риска и предотвратяване на корпоративни измами
•    Намиране на нестандартни решения на бизнес проблеми

За контакти: harsed2020@gmail.comСекторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика