Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Кои сме ние

Сдружение за регионално социално и икономическо развитие (ЕИК 176716686) е неправителствена организация в частна полза, създадена в средата на 2014 г. Сдружението работи на партньорски принцип с мрежа от над 20 организации на местно и национално ниво.

Основна цел:
•    Подпомагане на устойчивото регионално социално и икономическо развитие

Предмет на дейност:
•    Организиране и провеждане на срещи, семинари, консултации, обучения, стажове, благотворителни прояви, дарителски кампании, сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации в България и чужбина
•    Подготовка и участие в национални и международни програми и проекти, с европейско и друго донорско финансиране
•    Организиране, провеждане и участие в местни, национални и международни форуми и дискусии
•    Организиране на събития, провеждане на обучения, както и реализация на образователни и информационни програми

Области на функционална експертиза:
•    Предоставяне на техническа помощ на публични институции и изграждане на капацитет
•    Управление на проектния цикъл – подготовка и управление на проекти с финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове
•    Извършване на предпроектни проучвания
•    Институционално развитие
•    Регионално и икономическо развитие
•    Реализация на социални инициативи
•    Провеждане на обучения – таматични и функционални
•    Извършване на маркетингови прочвания
•    Разработване на секторни анализи
•    Развитие на предприемачеството
•    Трансфер на знания и технологии

Средствата, с които Сдружението постига своите цели са:
•    Популяризиране и осъществяване на контакти със стопански и нестопански организации за осигуряване на поддръжничество и други условия за съвместни дейности
•    Подготовка на публикации и изяви в медиите под формата на статии, репортажи, интервюта и др.
•    Издаване на брошури, списания, книги, бюлетини и др. печатни издания, видео и аудиоматериали, поддържане на интернет страници
•    Извършване на изследвания, проучвания и анализи, даване на оценки, становища и обмен на информация
•    Провеждане на информационна кампания в средствата за масово осведомяване в страната и в чужбина
•    Изготвяне на експертизи, програми, прогнози и предложения за централни и местни държавни органи

За контакти: harsed2020@gmail.com


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика