Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

ПРОУЧВАНЕ НА КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ

От тук може да се изтегли доклад „Проучване и анализ на европейската правна рамка и политики, както и на националната нормативна уредба за развитието на креативните индустрии“.

Докладът представя:

  • Креативните индустрии в Европейския съюз
  • Правната рамка за развитието на креативните индустрии в Европейския съюз
  • Политики за подкрепа на креативните индустрии на ниво Европейски съюз
  • Националната правна рамка в България, засягаща развитието на креативните индустрии – законови и подзаконови нормативни актове
  • Стратегическите документи, свързани с насърчаване на развитието на креативните индустрии в България

 На базата на анализа, в документа се съдържат конкретни препоръки за развитие на сектора на креативните индустрии в България – законодателна рамка и политики

 ===================================================================

Докладът е разработен в рамките на проект №BG05SFOP001-2.025- 0091 „Повишаване на гражданското участие за развитието на законодателството и за реализацията на активни политики в сектора на креативните индустрии”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенефициент по проекта е Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства „Радар“, а партньор – Фондация „Арбитра“.