Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Публична покана за избор на външен изпълнител на услуги с предмет: “Осигуряване на логистични услуги за изпълнение на дейностите по проект №BG05M9OP001-1.023-0175 “Подкрепа за изграждането на

Публична покана за избор на външен изпълнител на услуги с предмет: “Осигуряване на логистични услуги за изпълнение на дейностите по проект №BG05M9OP001-1.023-0175 “Подкрепа за изграждането на иновативни предприемачи””, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Документацията за участие може да бъде изтеглена оттук: Dokumentacia_za_uchastie.rar


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика