Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ В БЪЛГАРИЯ

Креативните индустрии са в основата на икономиката, основана на знанието и имат доказан потенциал да носят множество ползи за икономическото и социалното развитие на ниво държава, регион, община и град. Нещо повече, тези индустрии регистрират икономически растеж над средния, имат огромен потенциал за иновации и производителност, създават работни места, особено за младите хора, стимулират възникването на нови идеи и мислене, а в социален план спомагат за подобряване качеството на живот по места, укрепване на културната идентичност и разнообразието, както и оказват влияние върху широк спектър от приоритети. На практика, креативните индустрии и техните резултати имат значение за всички сектори от социалния и икономическия живот.

Докладът „Социално-икономическо значение на политиките за подкрепа на креативните индустрии в България и тяхната роля за развитието на сектори с висока добавена стойност“ представя следното:

  • Обхват на креативните индустрии в България
  • Социално-икономически ефекти от прилагането на политиките за подкрепа на креативните индустрии
  • Сектори, които имат най-голям потенциал за развитие и за висока конкурентноспособност в международен план
  • Тематични клъстери, създадени от организации, работещи в сферата на креативните индустрии
  • Роля на предприятията, които работят в сферата на креативните индустрии и потенциала им за създаване на икономически дейности с висока добавена стойност

На базата на анализа, в документа се съдържат конкретни препоръки за развитие на сектора на креативните индустрии в България.

==================================================================================

Докладът е разработен в рамките на проект №BG05SFOP001-2.025- 0091 „Повишаване на гражданското участие за развитието на законодателството и за реализацията на активни политики в сектора на креативните индустрии”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенефициент по проекта е Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства „Радар“, а партньор – Фондация „Арбитра“.