Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Проект “Увеличаване на трансграничния туристически потенциал между Хасково и Одрин” (CrossTour)

Източник на финансирането: Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Партньор по проекта: Thrace Nature Sports Specialty Club Association (Одрин, Турция)

Основна цел: да подпомогне популяризирането и развитието на туристически продукти от занаятчийския и античния бизнес в трансграничния регион между Хасково и Одрин като средство за повишаване на туристическия потенциал, устойчивото развитие и популяризирането на културното разнообразие и историческото наследство на региона.

Място на изпълнение: трансграничния регион между България и Турция

Дейности:
1. Изследване на добри практики в пазарите на занаяти и антикварни изкуства (България, ЕС, Турция) - идентифициране на устойчиви и модерни методи за маркетинг/представяне на местните продукти
2. Обучение на занаятчии и антиквари - 15 души от Хасково и 15 от Одрин ще бъдат обучени по съвременни методи за представяне, маркетинг, продажби, публичност, онлайн присъствие и др.
3. Организиране на занаятчийски панаир в област Хасково и занаятчийски панаир в Одрин - за широко представяне на потенциала на местните майстори занаятчии/собственици на антикварни магазини и възползване от новопридобитите знания
4. Организиране на конференция за бъдещето на занаятчийския и антикварния бизнес в трансграничния регион - за разпространение на резултатите от проекта сред заинтересованите страни в региона и за популяризиране на бъдещите действия

Обща стойност на проекта: 84 774,10 евро, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на участващите държави (България и Турция)

Период на изпълнение: 23 юли 2019 г. – 23 октомври 2020 г.


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика