Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Проект “Подобряване на управлението на околната среда от малки и средни предприятия, управлявани от младежи” (EnvironmentYou)

Източник на финансирането: Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Партньори по проекта:
•    Национален младежки съвет (Гърция)
•    Аграрен университет – Пловдив (България)
•    Регионален фонд за развитие на Централна Македония (Гърция)
•    Сдружение “Младежки форум 21 век” (България)
•    Еврорегион Нестос Места (Гърция)
•    Регионален център за професионално обучение към Търговско-промишлената палата в Благоевград (България)

Основни цели:
1. Установяване на принципите за качество на околната среда за трансграничните малки и средни предприятия, управлявани от младежи
2. Интегриране на принципите на устойчивото развитие и опазването на екологичния капитал в трансграничния производствен модел
3. Насърчаване и обмен на добри практики в трасграничната територия

Място на изпълнение: трансграничния регион между България и Гърция

Дейности:
1. Разработване на електронна система за управление на околната среда и пилотното й прилагане
2. Разработване и провеждане на професионални обучения
3. Осъществяване на дейности в мрежа

Обща стойност на проекта: 1 332 043,00 евро

Период на изпълнение: 1 юли 2019 г. – 1 юли 2021 г.


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика