Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Проект №BG05M9OP001-1.023-0175 “Подкрепа за изграждането на иновативни предприемачи”

Източник на финансирането: оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Основна цел: да увеличи броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица в Югозападен район

Място на изпълнение: областите София-град, Софийска, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска

Дейности:
1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество
2. Предоставяне на специализирани обучения на модулен принцип за 100 лица
3. Консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност за 40 лица

Обща стойност на проекта: 134 217,89 лв., от които 114 085,21 лв. от Европейския социален фонд и 20 132,68 лв. национално финансиране

Период на изпълнение: от 28.12.2018 г. до 28.06.2020 г.

ПЛАКАТ НА ПРОЕКТА


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика