Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Икономическа политика

Икономическата политика залага целите и предоставя инструментите, чрез които се реализира икономически растеж и се постига благоденствие на гражданите. Тя изисква строг контрол върху публичните разходи на национално и местно ниво, като основните фактори, от които зависи нейната успешна реализация са следните:
•    Задаване на приоритетите за развитието
•    Вземане на решение за конкретните начини и стъпките за реализацията на стратегическите цели
•    Извършване на строг контрол върху разходите
•    Извършване на мониторинг по отношение на количеството и качеството на предоставяните публични услуги
•    Осъществяване на взаимодействие с всички заинтересовани страни – държава, областни и общински администрации, неправителствени организации, академични среди, бизнес и граждани
•    Осигуряване на механизъм за обратна връзка

Задачата на икономическата политика е да се постигне целесъобразно и законосъобразно, ефективно и ефикасно изразходване на публичния ресурс. Това изисква постигането на обществен консенсус относно дългосрочните цели за развитие и начините за постигане на устойчив икономически растеж.

Икономическата политика обхваща множество стратегически насоки за развитие, свързани с:
•    Развитието на малките и средните предприятия
•    Предоставянето на подкрепа за предприемачеството
•    Интелигентната специализация и развитието на иновациите
•    Осигуряването на равнопоставена и конкурентна среда за развитието на бизнеса и защитата на потребителите
•    Привличането на инвестиции – чуждестранни и местни
•    Развитието на транспорта, енергетиката и телекомуникациите
•    Развитието на земеделието и селските райони и др.


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика