Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

За публични институции

Услугите, които предлагаме на публичните институции включват следното:

1. Изграждане на капацитет и институционално развитие:

•    Анализ, оценка и оптимизация на работни процеси
•    Провеждане на обучения
•    Разработване на стратегии, планове и други вътрешно-организационни документи
•    Извършване на оценки на изпълнението на стратегически програмни документи – предварителни, текущи и последващи

2. Разработване на проучвания и анализи:

•    Събиране на първична информация
•    Обработка на вторична информация
•    Разработване на изследвания по теми, свързани с регионалното, социалното и икономическото развитие

3. Организиране на събития:

•    Организиране и провеждане на срещи, конференции, форуми и семинари
•    Провеждане на информационни кампании
•    Реализация на образователни и информационни програми

4. Подготовка и управление на проекти с донорско финансиране:

•    По националните оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони
•    По грантови схеми с финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове на европейско ниво
•    По грантови схеми с финансиране от трети страни извън Европейския съюз

За контакти: harsed2020@gmail.com


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика