Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Регионална политика

Регионалната политика е решаваща за икономическото развитие на страната и е свързана с извършването на целенасочени инвестиции. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобреното качество на живот и устойчивото развитие.

Регионалната политика има за цел да намали значимите икономически, социални и териториални различия, които все още съществуват между регионите в България – държава с типичен моноцентричен модел на регионално развитие с център гр. София.

Целта на политиката е постигането на добре изразен полицентризъм и развитие на всички елементи на транспортната и икономическата инфраструктура в регионите на България за постигане на балансирано разпределение на обществените блага.

Финансирането от Европейския съюз, националния и общинските бюджети следва да подпомогне:
•    Стимулирането на малките и средните предприятия
•    Подкрепата за научни изследвания и иновации
•    Инвестициите в по-чиста околна среда
•    По-добрия достъп до цифрови технологии
•    Разработването на нови продукти и производствени методи
•    Подкрепата за енергийна ефективност и справянето с измененията в климата
•    Стимулирането на образованието и придобиването на умения
•    Подобряването на транспортните връзки с отдалечените региони

 


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика