Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Дейността на Сдружението покрива следния обхват

•    Подпомагане на регионалното развитие, местното здравеопазване и образованието
•    Насърчаване на развитието на местната икономика, малките и средните предприятия
•    Подпомагане на социалните процеси в обществото, социалното включване и развитието на пазара на труда
•    Развитие на младежите и групите, които са в процес на социално изключване за интегриране в социално-икономическата среда
•    Насърчаване на развитието на креативните индустрии
•    Подпомагане развитието на технологиите, технологичния трансфер и иновациите
•    Бизнес инкубиране, развитие на индустриални зони, технологични паркове и тематични клъстери
•    Защита на човешките права и правата на децата и младежите
•    Укрепване на доверието между поколенията и половете
•    Насърчаване на общественото начало и подпомагане на дейности в горните области на социалния живот
•    Запознаване на българската и международната общественост със състоянието и проблемите на горните процеси в страната
•    Приобщаване на интелектуалния, стопанския и професионалния потенциал на страната в търсене на нови възможности за насърчаване на горните дейности
•    Оказване на помощ на държавните институции в горните области
•    Тясно взаимодействие с национални и международни организации и специалисти с подобни цели
•    Поддържане на връзки и сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина

За контакти: harsed2020@gmail.com


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика