Association for Regional Social and Economic Development

Project “Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs” (EnvironmentYou)

На 28.12.2018 г. Сдружението стартира проект № BG05M9OP001-1.023-0175 “Подкрепа за изграждането на иновативни предприемачи“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на проекта е да увеличи броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица в Югозападен район.

Научи повече


SECTOR POLICIES


Regional policy

Social policy

Economic policy